வண்டு முருகன்,இ.கு.க கட்சி,வட்ட செயலாளர்

Loading...

Sunday, December 4, 2011

why new kolaveri kolaveri kolaveri dam


why new kolaveri kolaveri kolaveri dam
why new kolaveri kolaveri kolaveri dam
rhythm correct
why new kolaveri kolaveri kolaveri dam
maintain please
why new kolaveri....dam

distance la quake-u quake-u
quake-la  minor-u crack-u
dam background hard-u hard-u
dam-u periyar-u strong-u

why new kolaveri kolaveri kolaveri dam
why new kolaveri kolaveri kolaveri dam

green patch-u state-u state-u
state-u want-u rice-u
rice-u rice-u meat-u milk-u
my future dark

why new kolaveri kolaveri kolaveri dam
why new kolaveri kolaveri kolaveri dam

maama notes eduthuko
apdiye kaila snacks eduthuko
pa pa paan pa pa paan pa pa paa pa pa paan
sariya vaasi
super maama ready
ready 1 2 3 4

whaa wat a change over maama
ok maama now tune change-u

kaila plan
only english..

hand la plan
plan la graphics-u
idukki  full-aa fear-u

drought life-u
cuick-u come-u
land getting green-u

damu damu
oh new damu
you showed me doom-u
cuick-u cuick-u penni cuick-u
i want u hear now-u
god we r dying now-u
they are happy how-u

this song for cheated formers-u
we dont have choice-u

why new kolaveri kolaveri kolaveri dam
why new kolaveri kolaveri kolaveri dam